EN | PL

Postanowienia ogólne

Witaj na stronie distense.com.


  1. Przedmiotem niniejszego regulaminu jest regulacja warunków sprzedaży oraz funkcjonowania Sklepu internetowego. Zgodnie z art. 384 Kodeksu Cywilnego przedmiotowy regulamin jest częścią umowy zawartej ze Sprzedającym.
  2. Złożenie skutecznego Zamówienia możliwe jest po akceptacji postanowień niniejszego Regulaminu.
  3. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet, poprzez system sklepowy zamieszczony na stronie internetowej www.distense.pl oraz www.distense.com
  4. Właścicielem sklepu internetowego zarejestrowanego pod adresem www.distense.com jest Monika Jabłońska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą: Distense Monika Jabłońska, ul. Zimna 11, 20-204 Lublin, zarejestrowaną pod numerem NIP: 524 257 67 98, zwaną dalej Sprzedającym.
  5. Kupującym może być każda osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, posługująca się własnym kontem poczty elektronicznej oraz posiadająca podmiotowość prawną uprawniającą ją do dokonywania czynności prawnych zgodnie z przepisami prawa.
  6. Przez Konsumenta – należy rozumieć osobę fizyczną nabywającą produkty w Sklepie Internetowym, w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego.
  7. Do podmiotów innych niż Konsumenci nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 2 marca 2000 r. – o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny oraz ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. – o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego, w szczególności przepisów dotyczących prawa odstąpienia od umowy sprzedaży oraz uprawnień z tytułu niezgodności towaru z umową.
  8. Strony umowy wyłączają odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne produktu, w stosunku do osób i podmiotów prowadzących działalność gospodarczą (przedsiębiorców).
  9. Informacje zawarte na stronach internetowych Sprzedającego nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego; stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
  10. Sprzedający prezentuje cyfrowe zdjęcia oferowanych produktów. Ponadto, dokłada wszelkich starań, aby prezentowane zdjęcia były najwyższej jakość i w najwyższym stopniu odzwierciedlały rzeczywisty stan i kolorystykę prezentowanych produktów. Rozmieszczenie wzorów na ubraniach w rzeczywistości może w nieznacznym stopniu różnić się od projektów ubrań, prezentowanych w sklepie internetowym.
  11. Ceny w Sklepie Internetowym Sprzedającego podawane są w złotych polskich (PLN) I stanowią wartość brutto (zawierają wszystkie ich składniki w tym należny podatek VAT).
  12. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany cen produktów znajdujących się w katalogu produktów, wprowadzania nowych produktów do Sklepu Internetowego i usuwania niedostępnych produktów, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sprzedającego oraz wprowadzania w nich modyfikacji.

Zamówienia

  1. Zamówienia przyjmowane są poprzez system sklepowy zamieszczony na stronie internetowej www.distense.pl and www.distense.com. Składając zamówienie należy poprawnie uzupełnić wymagane pola zgodnie z instrukcją formularza zamówienia.
  2. Do zawarcia umowy sprzedaży na odległość pomiędzy Sprzedającym a Kupującym dochodzi po poprawnym zakończeniu procedury zakupowej zdefiniowanej w formularzu zamówienia systemu sklepowego zamieszczonego na stronie www.distense.pl and www.distense.com.
  3. Przesyłka zostaje wysłana do 5 dni roboczych, od zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym Sprzedającego.
  4. W przypadku niedostępności zamówionego produktu, Kupujący jest informowany o tym fakcie przez Sprzedającego w okresie do 14 dni roboczych i podejmuje decyzję o sposobie realizacji pozostałej części złożonego zamówienia (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania na produkt brakujący, zamiana brakującego produktu na inny lub anulowanie całości zamówienia i zwrot pieniędzy za zamówione produkty).
  5. Towar objęty zamówieniem jest dostarczany Kupującemu przez Sprzedającego wraz z dokumentem sprzedaży, tj. paragonem fiskalnym lub rachunkiem imiennym, jeżeli Kupujący zażądał jego wystawienia przy dokonywaniu zamówienia i podał niezbędne dane do jej wystawienia oraz pisemnym oświadczeniem Sprzedającego o możliwym zwrocie towaru.
  6. Należność za towar oraz koszt dostarczenia zamówienia uiszczane są przelewem lub poprzez system paypal albo wpłatą na rachunek bankowy Sprzedającego:
  Distense Monika Jabłońska
  Zimna 11
  20-204 Lublin
  Citibank: 45 1030 0019 0109 8530 0045 0945
  7. Dostawa towaru odbywa się w określony w zamówieniu sposób. Przesyłki dostarcza kurier DPD.
  8. Koszt przesyłki zagranicznej ustalany jest indywidualnie poprzez system sklepowy zamieszczony na stronie www.distense.pl and www.distense.com. Koszt przesyłki w granicach RP realizowanej za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD wynosi 16,00 zł (brutto). Koszt przesyłki w granicach Unii Europejskiej wynosi 40,00 zł (brutto).

Reklamacja

  1. Zgodnie z ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego wobec Kupujących będących konsumentami, Sprzedający odpowiada za niezgodność towaru z umową.
  2. Kupujący ma prawo żądać doprowadzenia produktu do stanu zgodnego z umową poprzez jego nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy produkt, chyba, że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają poniesienia przez Sprzedającego nadmiernych kosztów. W takim przypadku, gdy Sprzedający nie zdoła uczynić zadość takiemu żądaniu w wymaganym czasie lub gdy naprawa albo wymiana naraziłyby Kupującego na znaczne niedogodności, Kupujący ma prawo zgłoszenia roszczenia o stosowne obniżenie ceny albo odstąpić od zawartej ze Sprzedającym umowy.
  3. Kupujący zgłaszając reklamację powinien przesłać na adres e-mail: info@distense.pl skan własnoręcznie podpisanego formularza reklamacyjnego, a następnie przesłać zakupiony towar na poniższy adres:
  Monika Jabłońska
  Książkowa 46C
  03-134 Warszawa
  (Z wyraźnym dopiskiem:) REKLAMACJA
  4. Sprzedający zwraca Kupującemu koszty związane z przesłaniem towaru niezgodnego z umową, niezwłocznie po rozpatrzeniu i uwzględnieniu roszczeń Kupującego z tytułu niezgodności towaru z umową.
  5. Jeżeli w wypadku niezgodności towaru z umową, nie będzie możliwa naprawa, bądź wymiana towaru na nowy (np. z uwagi na fizyczny jego brak w magazynie), Sprzedający zwróci Kupującemu równowartość jego ceny. Niezależnie od powyższego, Sprzedający poinformuje Kupującego o możliwej wymianie na inny towar o tożsamych parametrach.
  6. Po otrzymaniu przesyłki, Kupujący powinien sprawdzić ją w obecności kuriera i w razie stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych powstałych w czasie transportu, sporządzić protokół podpisany przez Kupującego i doręczyciela.

Zwrot i wymiana zakupionego produktu

  1. Kupującemu, który jest konsumentem przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od dnia wydania produktu bez podawania przyczyny. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy złożyć w w formie pisemnej (np. poprzez list, e-mail).
  2. Produkt zwracany przez Kupującego, w związku z odstąpieniem przez Kupującego od umowy na zasadzie wskazanej w pkt. 1:
  – powinien posiadać oryginalne opakowanie dostarczone przez Sprzedającego,
  – powinien być kompletny,
  – powinien posiadać metki,
  – nie powinien nosić śladów użytkowania, plam itp.
  Kupujący ma obowiązek zwrócić Produkt Sprzedającemu niezwłocznie, jednak nie później niż 14 (czternaście) dni od dnia, w którym odstąpił od umowy.
  3. W przypadku odstąpienia od umowy, na zasadzie wskazanej w pkt. 1, zarówno Sprzedający jak i Kupujący są zobowiązani do zwrotu wszystkiego, co otrzymali od drugiej strony na mocy zawartej umowy.
  4. Kupujący zwracając towar powinien przesłać towar na poniższy adres:
  Monika Jabłońska
  Książkowa 46C
  03-134 Warszawa
  (Z wyraźnym dopiskiem:) ZWROT
  5. Kupujący za zgodą sprzedającego może w terminie 14 dni od dnia otrzymania produktu wymienić go na inny.
  6. Sprzedający zwraca Kupującemu koszty związane z przesłaniem towaru niezgodnego z umową, niezwłocznie po rozpatrzeniu i uwzględnieniu roszczeń Kupującego z tytułu odstąpienia od umowy.

Ochrona danych osobowych

  1. Podanie przez Kupującego danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich brak uniemożliwia dokonanie realizacji złożonego zamówienia. Dokonując zakupu Kupujący wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie przez Sprzedającego danych osobowych w celu i w zakresie potrzebnym dla wykonania przez Sprzedającego zamówienia (tj. dla dostarczenia Kupującemu przesyłki i dokonania rozliczeń).
  2. Dane będą przetwarzane z zachowaniem wszelkich wymogów bezpieczeństwa, które określono w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz w wydanych na jej podstawie przepisach wykonawczych.
  3. Kupujący ma prawo swobodnego dostępu (wglądu) do swoich danych osobowych, prawa ich poprawiania, a także prawa żądania zaprzestania ich przetwarzania oraz ich usunięcia z bazy danych, co należy zgłosić w formie pisemnej do sprzedającego na adres poczty e-mail: info@distense.pl 
  4. Kupujący może wyrazić zgodę na otrzymywanie materiałów promocyjnych i informacyjnych za pośrednictwem korespondencji e-mailowej. Są to informacje tematycznie związane z działalnością Sklepu Internetowego oraz komunikaty o ofertach specjalnych.

Postanowienia końcowe

  1. W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z zakupami w Sklepie Internetowym wszelkich informacji udziela Sprzedający pod adresem e-mail: info@distense.pl
  2. Prawem właściwym dla oceny stosunku prawnego ukształtowanego w oparciu o niniejszy regulamin jest prawo polskie.
  3. W sprawach nieregulowanych przez niniejszy regulamin stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz innych ustaw.
  4. Jeżeli jedno z postanowień niniejszego Regulaminu uznane zostanie za nieważne lub niemożliwe do zrealizowania na mocy prawomocnego orzeczenia Sądu, pozostałe postanowienia będą ważne i pozostaną w mocy.